دانشگاه کانون وکلا

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
یکی از کارکردهای مراکز آموزشی در دوران جدید پیوند آنها با بهره گیران از این دسته آموزشها است.نکتهای که در دانشگاههای ایران به ویژه در رشتههای علوم انسانی به وضوح به چشم میآید آن است که این رشتهها پیوند ارگانیکی با زندگی مردمان ندارد و هاضمه جامعه توان جذبشان را نمییابد و به همین جهت کوشش آنان تا اندازه بسیاری به چنبره نافرجامی گرفتار میآید و بخش پراهمیتی از نیروهای کارآمد کشور به سرانجام نمیرسد.

در رشته حقوق نیز این فاصله میان آموختههای دانشگاهی و تقاضای جامعه هم اکنون به ورطهای تبدیل شده است،زیرا حقوق میزان کننده روابط اجتماعی و معیارگذار پیچیده گیهای دانش ها و فنون و تجربیات است و هم اکنون از بستر سازی برای این تحولات جامانده است.
با این دیدگاه دانشگاه به ویژه در اثر تاکیدهای ریاست محترم کانون جناب آقای دکتر نجفی توانا و یاریهای سایر اعضای هیات مدیره رویکردی را برای کاربردی و تخصصی کردن آموزشهای حقوقی در پیش گرفته است که اولین دوره چهارگانه آن برغم محدودیتهای گوناگون از حیث فضا و امکان پذیرایی با استقبالی بی نظیر برگزار شد به گونهای که برخی از استادان غیر وکیل دعوت شده در این دورهها میزان علاقه مندی و سطح دانش وکلای دادگستری را رقابت ناپذیر دانستند و این شوق حضور را برای سایر نهادهای حقوقی آرزوکردند. دانشگاه کانون وکلا قصد دارد که این روند را پی گیری کند و در جلساتی که با ریاست محترم کانون منعقد شد و حسب تصمیم ایشان بر آن هستیم تا از طریق این آموزشها وکلایی را به عنوان وکلای متخصص به جامعه معرفی و از طریق امکانات کانون همچون اعطای گواهینامه تخصصی ،ثبت نام در سایت کانون و دیگر مقدورات موجود، رهیافت تخصصی شدن را هر چه بیشتر پی بگیریم.
در ماههای اخیر سازمانها و شرکت های گوناگون برای دانش افزایی به دانشگاه مراجعه کردهاند و کوشش میشود که با عقد قرارداد با این نهادها به افرادآنان آموزش مهارتی داده شود و استانداردهای حقوقی این مجموعهها افزایش یابد.
علاوه بر آن برنامههایی در دست تدوین است تا از طریق رایزنی با مراجع اقتصادی نیازهای آنان دریافت و سپس ضمن تعامل این نیازها با تربیت حقوقدانان مرتفع شود.
در پایان از همه کسانی که به دانشگاه کمکهای بی دریغ کردند سپاسگزاری میشود.جناب دکتر جلیل مالکی که پی گیر امور دانشگاه هستند و جناب آقای امیرهوشنگ پوربابایی معاونت دانشگاه و جناب آقای جندقی و جناب آقای مصباح و دکتر محمد نبی که در لحظات سخت به ما مساعدت کردند و خاصه جناب آقای دکتر نجفی توانا که همکاری با ایشان تجربههای ارزنده ای را به همراه داشت.

نگارش:دکتر کامران آقایی