تیمار داشت زبان

درآمد: یکی از دستورهای همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در گیلان افزودن ادبیات فارسی به آزمون کانون های وکلا بود که با مخالفت اکثریت آرا هیات عمومی مواجه شد.این نقدنامه آن تصمیم را به سنجش می گذارد.
1-تحولاتی که به تازگی در فضاهای نوشتاری به وجود آمده این نتیجه را داشته است که مکتوبات افراد در قلمروی گسترده خوانده می شوند و این تکثیر متن ها مسوولیت بزرگی را برای کاربران زبان ایجاد می کند تا با نادرست نویسی و غلط پراکنی از زبان سلب معنا نکنند و مفهوم های اندیشه ورانه را در معرض گسیختگی قرار ندهند.از این حیث زبان نیازمند تیمار است و این تیمارداشت تعهد نویسندگان و شاعران و متفکران کشور است.


2-دانش حقوق در کشور ما دچار بحران است و این بحران را جذب خارج از ضابطه دانشجویان از سوی نهادهایی به وجود آورده است که کم ترین استانداردهای علمی و حرفه ای را دارند و کسانی را آموزش می دهند که امکان بهره گیری از دانش آنان نیست، اما اندک اندک ساختارهای تاریخی و علمی را می فرسایند و خواست های آنان در بخشی از دلیل ورزی های گوناگونی بازتولید می شود که به فرجام به معنای اعراض از معیارهای متعارف است حال آنکه اشخاص پیشگفته در این میانه خود بی تقصیراند.
3-زبان فارسی برای حقوقدانان دو کاربرد دارد:نخست اینکه آفرینش معنا در این زبان محقق می شود و ابداع نظریه ها و ارائه تحلیل و تفسیر با وجود زبان امکان پذیر است و دوم آن که انتقال مفاهیم و دانش افراد در بستر زبان میسر است نظیر آن چه در لایحه و دادخواست و گفتگوهای حقوقی مطرح می شود.بنابراین زبان فارسی بخشی از دانش حقوقی افراد است و تسلط به این زبان سبب درک درست معناهای فنی است و گستره واژگان و شناخت ساختارهای زبانی آن را مستحکم می سازد.
4-در بحث از زبان فارسی باید به این نکته توجه می شد که ورود زبان فارسی در آزمون کانون وکلا به معنای ادبیات در معنای عام آن نبود که طیف وسیعی از مطالب را دربرمی گیرد بلکه کافی بود تا افراد به دستور زبان فارسی که نظام های ساختاری را تبیین و از سهوگویی در زبان جلوگیری می کند و آیین نگارش عمومی و اداری و حقوقی ، که دربردارنده مباحث نگارشی و ویرایشی است و در نوشتن متن ها مهارت ایجاد می کند ، مسلط شوند البته با یادآوری این مطلب که این سرفصل ها باید دارای منابع مشخصی باشد تا از سردرگمی آزمون دهندگان خودداری شود.بنابراین بهتر آن بود تا از عنوانی همچون ``آیین نگارش فارسی`` استفاده می شد تا کاربرد زبان در حقوق را مدلل سازد و از برخی ایرادها جلوگیرد.

نوشته:دکتر کامران آقایی