خانه وکیل و قرارگاه انسان

ساختمان خانه وکیل که در تاریخ 4/12/1392 کلنگ آن زده می‌شود یکی از کوشش‌های ماجور هیات مدیره دوره 27 خواهد ماند.در این راه یک اراده عمومی در هیات مدیره لازم بود که خوشبختانه در ساخت این پروژه به کار رفت.این ساختمان در حال حاضر برای وکلای دادگستری دارای چند وجه مثبت است .نخست این که پایگاهی خواهد شد که همکاران وکیل در آن گرد هم جمع شوند

ساختمان خانه وکیل که در تاریخ 4/12/1392 کلنگ آن زده می‌شود یکی از کوشش‌های ماجور هیات مدیره دوره 27 خواهد ماند.در این راه یک اراده عمومی در هیات مدیره لازم بود که خوشبختانه در ساخت این پروژه به کار رفت.این ساختمان در حال حاضر برای وکلای دادگستری دارای چند وجه مثبت است .نخست این که پایگاهی خواهد شد که همکاران وکیل در آن گرد هم جمع شوند و با یک دیگر تبادل نظر کنند.دوم اینکه وکلای دادگستری در حال حاضر در معرض اخبار گوناگون‌اند که گهگاه با هم متعارض است.آغاز خانه وکیل یکی از امید بخش‌ترین اخبار وکلای دادگستری است و همکاران را برای در نوشتن راهی که برگزیده‌اند که همانا نگاهبانی استقلال وکیل و کانون وکلا است راسخ‌تر می‌کند.اما مطلب سوم اینکه خانه برای انسان سیار معاصر به معنای مامن است. در دوران ما که بی سرزمینی و مهاجرت اندک اندک به نحوه زیست غالب بدل می‌شود،خانه جایی است که آدمی در آن قرار می‌گیرد و از بودن‌اش خاطره می‌سازد.در خانه است که انسان عواطف خویش را عرضه می‌کند و با دیگران همدل می‌شود.عطری که نام‌ها و یادهای کودکی در تاریک‌ترین زوایای روان ما شادمانه به مشام می‌رساند تعلق به شهر و محله‌ای دارد که از آن برخاسته‌ایم.آن جا است که درخت و کوچه و جوانه‌های ادراک با ما سخن می‌گو‌ید.

کلام آخر اینکه کوشش زیادی به کار رفت تا ساختمان وکیل حالتی کاربردی و موثر پیدا کند و از این حیث توفیق با کانون وکلا همراه بوده است زیرا به ویژه سالن‌های اجتماع آبرومند و استاندارد برای وکلا در کنار رستوران و کتابخانه و ورزشگاه و تعداد مناسب پارکینگ و... را در خویش گرد آورده است که امکان ارائه خدمات گوناگون را برای همکاران فراهم می‌کند.امیدواریم که خانه وکیل برای ما از رازهای خویش بگوید ،رازهایی که شاید هماره ناگفته مانده است.