سلامت اداری و ساختاری

معیارهایی که به ویژه برای سلامت اداری و ساختاری قوای حاکمیتی به کار می رود شفافیت عملکرد در تمام سطوح و آگاهی بخشی درباره چگونگی اجرای آن است.در دستگاه قضائی علاوه بر این ها دو رکن کارآمدی و عدالت از ارکان به شمار می رود

پنجشنبه 17 مرداد 98

کد خبری در ایسنا: https://www.isna.ir/news/98051608593/

کد خبری تی نیوز: https://tnews.ir/tags/دستورالعمل-حفظ-کرامت-و-ارزش‌های-انسانی

 

معیارهایی که به ویژه برای سلامت اداری و ساختاری قوای حاکمیتی به کار می رود شفافیت عملکرد در تمام سطوح و آگاهی بخشی درباره چگونگی اجرای آن است.در دستگاه قضائی علاوه بر این ها دو رکن کارآمدی و عدالت از ارکان به شمار می رود .عدالت قضائی بدین معنا است که شهروندان با مراجعه به دستگاه قضائی احقاق حق کنند و به عدالت در این سازمان امیدوار باشند .کارآمدی به این تعبیر است که زمان اجرای عدالت بخشی از تعریف آن است و تحقق عدالت نباید به گونه ای انجام شود که حتی بر فرض حصول آن،دادخواهان دچار صدمات روانی و مادی گوناگون شوند،زیرا باید نقض حق و یا ارتکاب جرم در یک مهلت معقول به استیفای حق و یا مجازات قانونی بیانجامد؛تا دادخواهان به حق خویش نائل شوند و جامعه نیز با اجرای عدالت ایمنی یابد.

البته نظام قضایی در صورتی به این ارکان دست می یابد که دارای سازمان اداری سالم و کار آمدی باشد و دیگر اینکه اشخاص شاغل در آن اعم از قاضی و مدیر و کارمند در زمینه کاری خود متخصص و صاحب فن باشند.

دستورالعمل تازه ریاست محترم قوه قضائیه از جهاتی همانند تاکید بر علنی بودن دادرسی و دسترسی به آراء قضائی و گزارش اقدامات موجب شفافیت عملکرد در دادگستری است و این امکان را فراهم می آورد تا شهروندان میزان عقلانیت و رویکرد مقام های قضائی به قوانین کشور و حقوق مردم را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.از سوی دیگر اگر چه کارایی یکی از نکات مثبت است اما اگر به بی عدالتی و بی حرمتی انسان ها بیانجامد شایسته تقدیر نیست.برای نمونه شکنجه کردن اشخاص حتی جنایتکاران و یا بازداشت فاقد توجیه متهمان هرچند ممکن است در کوتاه مدت نتایجی را مطلوب بازخواهان به همراه آورد اما علاوه بر اینکه منزلت و کرامت انسانی شکنجه دیدگان و حتی شکنجه گران را می شکند ،سبب می شود تا مردم اعتماد خود را به دادگستری از دست بدهند.بنابراین جلوگیری از بازداشت های بدون توجیه و برخورد نامناسب با متهمان و زندانیان و بازجویی های فراقانونی از جمله اقدام های شایسته ای است که عدالت قضائی را ارتقا می بخشد و امنیت حقوقی را به جامعه بازمی گرداند.