کمیسیون های کانون وکلای دادگستری در آینه پندار و رفتار

بدون تردید یکی از برنامه های آینده کانون های وکلا گسترش کمیسیون های صنفی است. کمیسیون در حال حاضر بهترین قالبی است که از طریق آن می توان نهاد وکالت را در کشور گسترش داد و وضعیت اجتماعی آن را ارتقاء بخشید

ادامه مطلب...

کانون های وکلای دادگستری و مساله روابط عمومی

دراین سال ها اغلب خبرهای گاهی و بی گاهی پخش می شود که وکلای دادگستری را آزرده خاطر می کند. عمده دلیل آنکه این اخبار یا در اصل دروغ است و یا اینکه به تعبیر اهل فلسفه دچار مغالطه کن و وجه است. کن و وجه مغالطه ای است که بر اساس آن خصوصیات یا اشتباه فرد یا افرادی از یك مجموعه را به تمامی آن تعمیم دهند: نظیر آنکه چون یکی از اهالی شهری عادت به پرخوري دارد تمامی اهالی شهر را به پر خوری متصف كنند. برای پی گیری چرائی این اخبار ودریافتن اینکه بر چه پایه ای بنیاد می گیرد باید به موازنه قدرت در جامعه توجه کرد.

ادامه مطلب...

حقوق چک در انگلستان

   در انگلستان تاکيد اصلي بر ضوابط است تا روان سازي روابط تجاري. در اين کشور رهيافت بنيادين آن است که دارندگان حق امکان استيفاي آن را بيابند. همين تفاوت در نگرش مطالعه ما را به دو بخش مستقل تقسيم مي کند و خواننده درخواهد يافت که حقوق انگلستان خويشتن را بيش تر به مثابه نظامي برآمده از فرهنگي محلي مي نماياند تا آنکه دغدغه معياري جهاني را انساني و در خويشتن بپرورد.

ادامه مطلب...

در سوگ شهریار حقوق

اگر غنای زندگی آدمی عبارت بشود از نزدیک ساختن واقعیتهای وجودیاش به چشم اندازی که از خود ترسیم میکند،دکتر کاتوزیان بدون تردید یکی از غنیترین زندگیهای روزگار ما را به سر کرد زیرا به بهترین گونهای مقرّب گوهر وجودی خویش شد.ما از انسانی سخن میگوییم که زندگی را به تمامی زیست و هر آن چه کرد و هر آن چه بود و هر آن چه گفت به کمال آن واصل شد.درود بر مردی که پاک باخت و راست باخت و و "امیر" بود و از آن جا که داوری ما برای ارزش گذاری افراد چنین است که در فقدان آنان دچار چه کمبودهایی میشدیم،روشن است که نبود استاد خلائی ژرف را در زندگی و حقوق ما بر جا گذاشت و همچنان که ایران در غم یکی از برگزیدهترین فرزندان خویش به سوگواری نشست،حقوقدانان از بزرگترین پشتیبان و پشتوانه خویش محروم شدند.به سکوت برپا شدهایم که "انسانی" مرده است. 

ادامه مطلب...

توزین قانون

     انديشه قانون يكي از جنبه هاي پرنفوذ تفكر در سده هاي اخير جهان و ايران بوده است . انديشمندان مدرن قانون را معياري دانسته اند كه با تحقق آن جامعه از حالت طبيعي و ابتدائي خارج مي شود و به قلمرو جامعه مدني و متمدن وارد مي گردد و شرط آزادي نيز وجود قانون است كه در جامعه مدني ميسر مي شود .

ادامه مطلب...

هرمنوتیک حقوقی

هرمنوتیک از واژه هرمینویینHermeneueinبرگرفته شده است که به معنای تاویل عبارات به لفظی است که مخاطب آن را در یابد.اغلب ریشه شناسان هرمنوتیک را به هرمس پسر زئوس خدای خدایان و همسرش مایا منسوب میکنند.هرمس کسی است که چنگ را اختراع میکند و پیام گذار مشیت الاهی است و رسالت او آن است تا اخبار آسمانها را از طریق ترجمان به انسانها ابلاغ کند.در سنت اسلامی اندیشه هرمسی یک مکتب اشراقی است و از نظر این مکتب وصول به تعالی علاوه بر تفکر عقلانی نیازمند سلوک عملی است.

ادامه مطلب...