اخلاقیات به مثابه بنیاد تمدن

تا یک سده پیش پرسشی بود که آیا با پیشرفت دانش و حل شدن پی در پی امور جهان شناختی انسان، امور معنایی انسان - که والاترین آن ها اخلاقیات است - به دسته ای از گزاره های مبهم و فاقد اثر فرونمی کاهد؟با گذشت زمان محرز شد که آن دسته از دانش هایی که روابط انسانی را تمشیت می کنند ، نظیر جامعه شناسی و روانشناسی و سیاست و حقوق و یا به آفرینش گری انسان در قالب هنر توجه دارند همچون شعر و نقاشی و رمان،بخشی تفکیک ناپذیر از وجود انسانی اند و نگرش های پوزیتویستی در این باره ناکارآمد و به فرجام جزم اندیشانه اند و راهی به گشایش مشکلات فروبسته ندارند.

ادامه مطلب...

مهرورزان مهریه

منتشر شده در:روزنامه اعتماد-30 مرداد 1392-سال یازدهم-شماره 2757

این جانب پیش از این نوشتاری را با عنوان" محکومان مالی،محبوسان قانون" با همکاری روزنامه اعتماد (شمارهی 2600 ،4/11/91)منتشر ساختم.برآیند آن جستار این بود که ماده 2 قانون "نحوه اجرای محکومیتهای مالی" از آنجا که قانونی مصوب مجلس است تا هنگامی که از سوی خود مجلس اصلاح نشود به قوت خویش پابرجاست.از سوی دیگر درمنازعه جاری میان حذف یا ابقای این ماده، راه حلهای جامعنگر دیگری هم امکانپذیر است که اگرچه از محبوس شدن محکومان بیتقصیر مالی جلوگیری میکند اما طلبکاران درستکار را نیز از وصول به حق خویش محروم نمیکند؛نظیر آنکه واحد اجرای دادگستری تمام توان خویش را برای یافتن اموال محکوم علیه به کار گیرد و یا خطر پرداخت نکردن بدهی آن باشد که شخص را در معاملات مالی محدود سازند و یا مدیون از صدور اسناد تجاری از جمله چک بالاتر از یک میزان معین ممنوع شود.

ادامه مطلب...

مرثیه خوان آینه‌ها

روانشاد محمد فرض پور در میان همکاران از جمله برجستهترین افرادی بود که تمامی اعتبار و منزلتی را که در چهار دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی به دست آورده بود بی دریغ برای سرفرازی کانون وکلا هزینه کرد و از هیچ کوششی در این راه مضایقه نداشت. با این نگرش که بلندای نام کانون همانا فرازش نام ایران است که او آن همه بدان عشق داشت و مهرورزی او به زادگاه خرمش که کامگاه آخرینه او شد برآن مهر تایید نهاد.

ادامه مطلب...

محکومان مالی،محبوسان قانون

1-با تصويب نامه يي كه در تاريخ 31/4/1391 به دادگاه ها ابلاغ شد دادگستري دچار گونه اي سردرگمي شد. متن ياد شده در مقام اصلاح ماده 18 آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 برآمده بود. ايضاح اينكه به موجب ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اگر كسي محكوم شود كه مالي به ديگري پرداخت كند خواه عين يك مال يا مثل و قيمت آن مانند تسليم يك دستگاه خودرو، پرداخت صد ميليون ريال وجه سفته، خواه ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم ، دادگاه نخست از اموال موجود بدهكار حكم را اجرا مي كند و اگر مالي از او به دست نيايد با درخواست ذي نفع بدهكار را بازداشت مي كند تا اينكه يا مال را تاديه كند يا اعسار - ناتواني مالي - خويش را از پرداخت موضوع حکم ثابت کند.

ادامه مطلب...

انسان شاعر هماره

نام گذاری روزی یا فصلی یا روزگاری به نام فردوسی، بزرگداشت او نیست زیرا که فردوسی انسان- شاعر هماره است و یکی از آن صورت بخشان بیبدیلی است که طبیعت با گردآوری قوای خویش هر چند دوره یک نمونه از آنان را به تاریخ انسان اعطا می کند.برای ایجاد یک درآمد بر فردوسی و شعر او گذری بر ماهیت شعر به ما دستیاری میکند.
به احتمال بسیار بهترین پژوهش دربارهی هستی شناسی شعر را مارتین هایدگر یکی از بزرگترین فیلسوفان سده بیستم به دست داده است.

ادامه مطلب...