پیشینه خدمتی دکتر کامران آقایی

آثار و فعالیت ها:


- کتاب مکتب های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی
- کتاب ایفای ناروا
- تدوین متون حقوق اسناد تجاری و ورشکستگی و تصفیه
- مقالات و سخنرانی های متعدد در کانون وکلا و دانشگاه های شهید بهشتی و تهران و سایر مراکز علمی
- برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی دانشگاه و کانون وکلای دادگستری مرکز
- عضو کمیسیون ساختمان کانون وکلا
- عضو گروه اختبار کانون وکلا
- تجمیع و تدوین دوره های آموزشی تخصصی و کابردی کانون وکلا
- بازبینی و طراحی ساختار سازمانی دانشکده کانون وکلا
- تشکیل شورای آموزشی دانشکده کانون وکلا
- نوسازی و تجهیز دانشکده کانون وکلا
- عضو فعال کمیسیون ساختمان سعادت آباد در دوره 27 و آماده سازی برای راه اندازی پروژه
- عضو اصلی هیات مدیره دوره بیست و هفتم کانون وکلای دادگستری مرکز
- رئیس دانشکده کانون وکلای دادگستری مرکز